خزانه داری

در شرکت های با سلسله مراتب اداری، ابزار دستور دریافت و پرداخت خزانه داری، راه‌گشای مشکلات عدم هماهنگی مدیریتی و امور مالی شده است که با بهره‌گیری از این ابزار به همراه گزارش‌گیری از دستورات، کنترل بیشتر فراهم آمده و نحوه دریافت و پرداخت اسناد در قالب دستورالعمل های مدیریتی، سازمان دهی می‌شوند. دریافت و پرداخت یک سازمان که گردش مالی آن را رقم می‌زند، بایستی به گونه ای ثبت گردد که گزارشات آن در یک نگاه، گویای عملکرد شفاف سازمان بوده و مسیر و هدف آن را روشن و آینده نگری‌های آن را تسهیل گرداند. مهرپلاس، در راستای تحقق بخشیدن به این امر، با ایجاد امکان تفکیک ثبت عملیات خزانه داری، یک نرم‌افزار مدیریتی قدرتمندی را در اختیار مدیران قرار داده است.

اسناد:اطلاعات پایه:

گزارشات:

اطلاعات پایه:

امکانات:

تصاویری از محیط حسابداری نرم افزار

درخواست مشاوره رایگان